Algemene verkoopvoorwaarden

Preambule: Voorafgaand: OVALUX is een handelsmerk dat eigendom is van en beheerd wordt door LUXOUTSIDE Sprl. In alle aangelegenheden met betrekking tot het merk OVALUX is LUXOUTSIDE Sprl zowel als eiser als als verweerder aansprakelijk, zowel voor ontvangen als voor gegeven garanties. De contractuele relatie tussen de koper en LUXOUTSIDE wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden niet aanvaard, tenzij ze schriftelijk werden overeengekomen in de bijzondere voorwaarden vermeld op de bestelbon of in een ander contractueel document. Deze algemene voorwaarden vullen de specifieke contractuele bepalingen aan die tussen LUXOUTSIDE en de koper zijn overeengekomen (bestelbon) en maken er integraal deel van uit.

Bestelling: Om geldig te zijn, dienen alle bestellingen op bestelformulieren van LUXOUTSIDE te gebeuren.
Behoudens voorafgaande schriftelijke afwijking wordt de bestelling als definitief beschouwd zodra ze aanvaard is door LUXOUTSIDE en de koper een voorschot van 30% van de totale prijs van de bestelling betaald heeft. In het geval van verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming zijn de bepalingen van de Wet van 21 december 2013 – Wet houdende invoeging van Titel VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van Economisch Recht van toepassing en heeft de koper het recht afstand te doen van zijn bestelling in overeenstemming met deze bepalingen. Zo heeft “de consument het recht aan het bedrijf mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de sluiting van het dienstencontract” (bestelbon).
Elke koper die een definitief geworden bestelling wenst te wijzigen, moet de volledige kosten van deze wijziging dragen. Elke wijziging aan de bestelling moet door LUXOUTSIDE aanvaard worden. De koper deelt de afmetingen en de technische gegevens mee die op de bestelbon vermeld moeten worden. De koper is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens.
LUXOUTSIDE kan ter plaatse controleren of de door de koper meegedeelde afmetingen en technische gegevens overeenstemmen met de werkelijkheid en kan nagaan of er geen technische gegevens zijn die de installatie van het bestelde materiaal verhinderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van LUXOUTSIDE kan leiden. In het geval dat technische gegevens het moeilijk of onmogelijk zouden maken om het bestelde materieel te installeren, behoudt LUXOUTSIDE zich het recht voor wijzigingen aan de bestelling voor te stellen. Indien het nodig blijkt om de kenmerken van het te installeren materiaal te wijzigen ten opzichte van de gegevens die op de bestelbon vermeld staan, wegens foutieve of onvolledige informatie die op de bestelbon vermeld staat, zal de koper alle extra kosten dragen die hieruit kunnen voortvloeien. Indien bij een bezoek ter plaatse blijkt dat de installatie van de bestelde uitrusting technisch onmogelijk is, wordt de verkoop automatisch ontbonden. De koper draagt alle kosten die deze ontbinding met zich meebrengt. Kopers die hun bestelling annuleren, moeten alle gemaakte kosten dragen. In elk geval zal het bedrag van het voorschot door LUXOUTSIDE ingehouden worden als schadevergoeding.
De koper verklaart in het bezit te zijn van de wettelijk vereiste vergunningen om de bestelling uit te voeren. LUXOUTSIDE is geenszins verantwoordelijk voor de gevolgen van het ontbreken van deze vergunningen. De koper verbindt zich ertoe LUXOUTSIDE te vergoeden voor elke schade die voortvloeit uit het ontbreken van vergunningen.

Levering: De levering zal in de mate van het mogelijke, afhankelijk van de weersomstandigheden, plaatsvinden binnen de termijn die vermeld staat op de bestelbon (middelenverbintenis). LUXOUTSIDE zal contact opnemen met de koper om een precieze leveringsdatum vast te leggen. De koper verbindt zich ertoe zijn best te doen om de levering op de door LUXOUTSIDE voorgestelde datum mogelijk te maken.
LUXOUTSIDE zal geen enkele schadevergoeding of boete verschuldigd zijn in geval van vertraging bij de levering. Indien de koper weigert de levering in ontvangst te nemen binnen de overeengekomen leveringstermijn, zal deze termijn automatisch verlengd worden. Indien de koper weigert de levering in ontvangst te nemen, na ontvangst van een ingebrekestelling van LUXOUTSIDE en na het verstrijken van twee maanden na het verstrijken van de leveringstermijn, zal het contract van rechtswege ontbonden worden en zal de koper verplicht zijn alle gemaakte kosten te betalen, gelijk aan de verkoopprijs.
Indien LUXOUTSIDE, om welke reden dan ook, geen vrije toegang kan krijgen tot de lokalen op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip, zal de koper LUXOUTSIDE vergoeden voor de kosten veroorzaakt door de onnodige verplaatsing, geraamd op € 650,00 exclusief btw. In alle gevallen is LUXOUTSIDE ontheven van alle verantwoordelijkheid ten opzichte van de koper voor de schade die deze laatste zou lijden door de overschrijding van de leveringstermijn, indien
LUXOUTSIDE niet verantwoordelijk is voor deze vertraging, onder andere in het geval dat (a) het voorbereidend werk waarvoor de koper verantwoordelijk is, niet tijdig wordt uitgevoerd, (b) de koper wijzigingen wenst aan te brengen aan zijn oorspronkelijke bestelling, (c) de koper meerwerk vraagt, (d) de koper de uitvoering van de diensten waarvoor LUXOUTSIDE verantwoordelijk is, uitstelt, (e) de aanvankelijk overeengekomen werkuren overschreden worden, (f) er sprake is van overmacht en/of gebeurtenissen zoals, meer bepaald: machinebreuk, technisch defect, tekort aan grondstoffen, falen van leveranciers, brand, ongevallen, personeelstekort en stakingen, slecht weer, enz. (g) als de koper in gebreke blijft met de betaling, (h) door toedoen van derden, (i) als de koper zich niet houdt aan de contractuele bepalingen, inclusief deze algemene voorwaarden. Overschrijding van de levertijd in de hierboven genoemde omstandigheden geeft de koper niet het recht om het contract met LUXOUTSIDE te
ontbinden of schadevergoeding te eisen. De producten van OVALUX worden verkocht af fabriek. Indien de koper het transport regelt, reizen de producten op risico van de koper.

Installatie: In voorkomend geval verbindt de koper zich ertoe vóór de geplande leveringsdatum de nodige voorbereidende werkzaamheden uit te voeren om een correcte installatie van de overkapping mogelijk te maken. LUXOUTSIDE is niet verantwoordelijk voor deze voorbereidende werkzaamheden, noch voor eventuele gebreken die hieruit kunnen voortvloeien. De koper zorgt ervoor dat de uitvoering van
deze voorbereidende werkzaamheden de installatie van de bestelde LUXOUTSIDE-producten niet verhindert of bemoeilijkt. De koper is als enige verantwoordelijk voor alle kosten die ontstaan als de installatie moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de uitgevoerde voorbereidende werken.
In geval van onmogelijkheid van de installatie zal de koper aan LUXOUTSIDE een schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan het totale bedrag vermeld op de bestelbon. LUXOUTSIDE verbindt zich ertoe de installatie volgens de regels van de kunst uit te voeren. LUXOUTSIDE is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die tijdens de installatie wordt veroorzaakt aan de eigendom (ondergrond, opritten, paden, begroeiing) van de koper of van diens buren. Bij de voltooiing van de installatie zullen de installateurs van LUXOUTSIDE de koper een gebruiksaanwijzing en veiligheidsadviezen overhandigen. Op het einde van de installatie zal de koper een installatieverslag invullen dat hem door de installateurs van LUXOUTSIDE zal worden overhandigd. Eventuele water- en elektriciteitskosten tijdens de werkzaamheden zijn uitsluitend voor rekening van de koper.
Prijs en betaling: De prijs en de betalingsvoorwaarden staan vermeld op de door de koper aanvaarde bestelbon. De vermelde prijs geldt alleen voor het werk zoals beschreven op de bestelbon. De koper draagt de volledige kosten voor elke wijziging aan de bestelling, ongeacht de reden voor de wijziging. Het saldo van de prijs van de bestelling, na aftrek van het (de) voorschot(ten), is ten laatste betaalbaar bij de levering. In geval van een belangrijke schommeling in de grondstofprijzen heeft LUXOUTSIDE het recht de prijs te herzien op basis van deze grondstofprijsschommeling. Alle geleverde materialen blijven eigendom van LUXOUTSIDE zolang de facturen niet volledig betaald zijn. Het feit dat de materialen eigendom kunnen zijn geworden door bestemming of door inbouw verandert dit voorbehoud niet. LUXOUTSIDE heeft het recht ze op elk moment terug te vorderen. In dat geval worden de reeds betaalde bedragen niet terugbetaald aan de koper en behoudt LUXOUTSIDE zich het recht voor elke latere dienstverlening te weigeren. Alle kosten die voortvloeien uit de niet-betaling zijn ten laste van de koper. Niet-betaling op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand tot de volledige betaling van de verschuldigde sommen, interesten inbegrepen.

Garanties en aansprakelijkheden: De koper geniet de wettelijke garantie. LUXOUTSIDE geeft aan de koper alle garanties door die het van de leveranciers heeft gekregen, meer bepaald: een contractuele garantie van 10 jaar op de polycarbonaat onderdelen tegen verkleuring, verlies van lichtdoorlatendheid en verlies van slagvastheid ten gevolge van abnormale veroudering, een garantie van 10 jaar op de aluminium structuren en een garantie van 2 jaar op de andere accessoires. De periode gaat in vanaf de installatie ter plaatse. Om gebruik te kunnen maken van de garanties moet de koper LUXOUTSIDE per aangetekende brief met
ontvangstbewijs op de hoogte brengen van de precieze aard van het geconstateerde defect, binnen 2 maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan, op straffe van verval van elk verhaal ter zake. Indien het defect gedekt is door de garantie, verbindt LUXOUTSIDE zich ertoe de overkapping gratis te herstellen of te vervangen, met uitsluiting van de transport-, verplaatsings- en arbeidskosten. De koper is verplicht zich strikt te houden aan de gebruiks- en onderhoudsinstructies die vermeld staan in de handleiding die bij de installatie verstrekt wordt. De overkapping, carport of pergola zijn lichte constructies die niet te vergelijken zijn met een waterdichte constructie of een gebouw. De garanties en aansprakelijkheid van LUXOUTSIDE zijn uitgesloten in geval van (niet-limitatief) (1) verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of toezicht door de koper, (2) gebrekkig onderhoud of volgen van de instructies in de gebruikershandleiding, (3) normale slijtage, (4) wijziging of reparatie uitgevoerd zonder voorafgaand akkoord van LUXOUTSIDE, (5)
gebrekkig onderhoud, wijziging of verslechtering van de ondergrond, (6) een buiten de overkapping gelegen oorzaak zoals botsing, onweer, storm, overstroming, hagel (in geval van breuk of schade door hagel is de materiaalgarantie niet verschuldigd als de diameter van de hagelstenen die de schade veroorzaken groter is dan 20 millimeter, (7) blootstelling aan een gewicht of sneeuwbelasting van meer dan 450 Pa (ongeveer 45kg/m2) of een windkracht van meer dan 100 km/u, (8) sneeuwophopingen of sneeuw die van een dak naast de overkapping valt, (9) schade die het gevolg is van foutieve of onvolledige informatie door de koper, (10) schade die het gevolg is van de slechte uitvoering van de voorbereidende werken, (11) het ontbreken van een geldige verzekeringspolis die de overkapping dekt bij de koper. In elk geval is de aansprakelijkheid van LUXOUTSIDE voor gebreken beperkt tot het bedrag van de facturen voor de materialen die door deze gebreken getroffen zijn, met uitsluiting van transport, verplaatsingen en werkuren, en niet tot de werkelijk door de koper geleden schade.

Wetgeving en bevoegde rechtbanken: De contractuele relaties tussen de koper en LUXOUTSIDE worden beheerst door het Belgisch recht.
Onderhavige algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de toepasselijkheid van dwingende wettelijke bepalingen. De nietigheid of ongeldigheid van een van deze bepalingen heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van het gehele contract of van een van de andere bepalingen tot gevolg. De rechtbanken van het arrondissement Aarlen zijn als enige bevoegd om kennis te nemen van geschillen die
voortvloeien uit onderhavige overeenkomst.

 

Ref : 20/02/2022