Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de OVALUX-website en gegevensbescherming

Inhoud

Artikel 1. – Algemene bepalingen
Artikel 2. – Gebruik van de Sites
Artikel 3. – Auteursrecht en rechten van de producent van een database
Artikel 4. – Handelsmerken en namen
Artikel 5. – Aansprakelijkheid
Artikel 6. – Eerbiediging van de privacy – verwerking van persoonlijke gegevens:

  • Recht op toegang
  • Recht op rectificatie
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op het wissen van gegevens (“recht om vergeten te worden”)
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Recht op bezwaar

Artikel 7. – Hyperlinks
Artikel 8. – Cookies
Artikel 9. – Bijdrage van de Gebruikers
Artikel 10. – Jurisdictie en toepasselijk recht

Overzicht

Artikel 1. – Algemene bepalingen
Onderhavige voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van alle websites (met inbegrip van mobiele sites), met inbegrip van de onderdelen en toepassingen, gemaakt door of eigendom van de entiteit waarvan de volledige contactgegevens worden vermeld op de “contact”-pagina (hierna “de Onderneming”) (hierna de “Sites”).
De term gebruiker verwijst naar elke persoon die toegang heeft tot de Sites (hierna “Gebruiker”).
Door de Sites te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker volledig en onvoorwaardelijk de Voorwaarden die hierop van toepassing zijn en verbindt hij of zij zich ertoe deze na te leven.
Indien de Gebruiker de Voorwaarden niet aanvaardt, dient hij of zij af te zien van het gebruik van de Sites en/of Diensten.
In geval van niet-naleving van de Voorwaarden behoudt de Onderneming zich het recht voor de toegang tot de Sites te weigeren, onverminderd haar recht om schadevergoeding te eisen van derden voor alle directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit deze niet-naleving.
De Onderneming behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden op elk moment geheel of gedeeltelijk aan te passen en dit zonder voorafgaande kennisgeving.
Het is daarom raadzaam de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de recentste versie.

Artikel 2. – Gebruik van de Sites
Het gebruik van de Sites is in principe gratis. Om bepaalde Sites te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker zich registreren, bepaalde gegevens verstrekken en/of een toegangscode en/of wachtwoord aanmaken.
Indien de Gebruiker dit weigert, is het niet mogelijk de betreffende delen van de Sites te gebruiken.
In het geval van betalend gebruik van bepaalde Sites wordt de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte gesteld, evenals van de toepasselijke voorwaarden, prijzen en betalingswijze.
De Onderneming verstrekt de gebruiker van de Sites een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, voor onbepaalde tijd, die de Gebruiker in staat stelt de inhoud van de Sites te downloaden met als enig doel deze weer te geven op één enkele computer.
Deze licentie kan echter op elk moment en zonder rechtvaardiging worden ingetrokken.
De Gebruiker mag tevens een kopie van de inhoud van de Sites afdrukken voor persoonlijk gebruik, zonder dat de inhoud op enigerlei wijze gewijzigd wordt.
De Sites mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en privédoeleinden door particulieren en uitsluitend voor interne doeleinden bij beroepsmatige gebruikers.
Bijgevolg is elk gebruik van de Sites voor commerciële doeleinden strikt verboden.
De Gebruikers verbinden zich ertoe geen enkele actie te ondernemen die de Sites zou kunnen beschadigen of de goede werking ervan zou kunnen verstoren.
In geval van misbruik of ongepast gebruik behoudt de onderneming zich het recht voor de toegang van de Gebruiker tot de Sites op te schorten en/of te ontzeggen zonder formele kennisgeving of waarschuwing.

Artikel 3. – Auteursrecht en rechten van de producent van een database
Alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten die van toepassing zijn op de Sites behoren te allen tijde toe aan de Onderneming.
De Sites en/of Diensten omvatten zowel een auteursrechtelijk beschermd werk als databases waarop de Onderneming het auteursrecht en de rechten van de producent bezit.
De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere elementen van de Sites zijn auteursrechtelijk beschermd.
Het kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, indelen, openbaar maken, verhuren of op een andere manier exploiteren van alle of een deel van de Websites, in welke vorm dan ook en met welk middel dan ook, met name elektronisch, mechanisch of anderszins, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming.
Elke inbreuk op deze rechten kan burgerlijk of strafrechtelijk vervolgd worden.

Artikel 4. – Handelsmerken en -namen
De namen, logo’s en andere tekens die op deze Sites worden gebruikt (in het bijzonder de logo’s en namen van de Onderneming) zijn wettelijk beschermde handelsmerken en/of handelsnamen.
Elk gebruik van deze of soortgelijke tekens is strikt verboden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Onderneming.

Artikel 5. – Aansprakelijkheid
De Onderneming zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de Sites goed functioneren.
Behalve in geval van opzettelijk verzuim en/of dwingende wettelijke bepalingen die het tegendeel bepalen, wijst de Onderneming alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade (direct, indirect, materieel, immaterieel, enz.) als gevolg van:
(1) de inhoud van de Sites. De Onderneming garandeert niet de nauwkeurigheid, toereikendheid of volledigheid van de informatie die op de Sites verschijnt. De informatie die beschikbaar is op de Sites, in het bijzonder die met betrekking tot de producten en diensten die te koop worden aangeboden, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De Onderneming besteedt de grootst mogelijke zorg aan het ontwerpen, bijwerken en onderhouden van de site. Indien de Gebruiker desondanks op de site onjuiste of verouderde informatie of schadelijke of ongeoorloofde content aantreft, of indien hij/zij van mening is dat een van zijn/haar (intellectuele of andere) rechten geschonden is, wordt hij/zij dringend verzocht dit te melden;
(2) het gebruik dat van de Sites wordt gemaakt;
(3) de veiligheid van de Sites. Dit geldt in het bijzonder voor eventuele computervirussen, fouten of fraude;
(4) de toegankelijkheid/beschikbaarheid van de Sites. De Onderneming garandeert niet de permanente beschikbaarheid, met alle technische middelen, zonder fouten of onderbrekingen, van alle functies van de Sites of het onmiddellijk herstellen van fouten of het onmiddellijk verhelpen van onderbrekingen.
De Onderneming heeft daarnaast het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Sites en aanvullende Diensten te weigeren of te beëindigen.
De Onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diensten en/of producten, noch voor de facturatie ervan, indien deze worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via de Sites, zelfs niet indien de Onderneming hiervoor een vergoeding ontvangt, noch indien zij instaat voor de facturatie van deze diensten en/of producten voor rekening van derden.
In gevallen waarin de Onderneming aansprakelijk wordt gesteld, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100,00. De bovengenoemde beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid van de Onderneming zijn van toepassing voor zover zij geldig zijn onder de toepasselijke wetgeving.

Artikel 6. Eerbiediging van de privacy – verwerking van persoonlijke gegevens
De Onderneming en de Gebruiker verbinden zich ertoe te voldoen aan de geldende regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 (AVG).
De Onderneming verzamelt en verwerkt de identiteits- en adresgegevens die zij ontvangt van de gebruiker en van elke andere nuttige contactpersoon. De doeleinden van dergelijke verwerking zijn de uitvoering van een overeenkomst, het beheer van klanten en hun bestellingen, boekhouding en directe prospectieactiviteiten, zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie. De wettelijke grondslagen zijn de uitvoering van een overeenkomst, de toestemming van de Gebruiker, het voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het legitieme belang van de Onderneming.
Voornoemde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en worden, tenzij de Gebruiker anderszins toestemming geeft, alleen doorgegeven aan onderaannemers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is voor voornoemde doeleinden.
De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de persoonsgegevens die hij/zij aan de Onderneming verstrekt en verplicht zich tot strikte naleving van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de personen van wie hij/zij de persoonsgegevens heeft verstrekt, evenals met betrekking tot de persoonsgegevens die hij/zij van zijn/haar eigen klanten ontvangt.
Persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden betreffende de verwerking en de relatie (al dan niet contractueel). Gebruikersgegevens worden in alle gevallen uit onze systemen verwijderd na een periode van 7 jaar of, in het geval van een contract, na een periode van 7 jaar na het einde van het contract, behalve in het geval van persoonsgegevens die wij verplicht zijn langer te bewaren op basis van specifieke wetgeving of in het geval van lopende rechtszaken waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.
Door toestemming te geven op het moment van het invoeren of doorgeven van zijn/haar persoonsgegevens of door vrijwillig verder te surfen op de Sites of bij het afsluiten van een contract met de Onderneming geeft de Gebruiker, naast de hierboven omschreven verwerking, toestemming voor het verzamelen en gebruiken van zijn/haar persoonsgegevens op de hieronder omschreven wijze.
De Onderneming verzamelt persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer, totaal aantal bezoeken aan de site, aantal bezoekers aan elke pagina van de site, domeinnamen van de internet service providers van de bezoekers, IP-adressen, cookies).
De Gebruiker stemt ermee in dat zijn/haar gegevens worden gebruikt en aan derden worden doorgegeven voor reclame-, commerciële of marketingdoeleinden en stemt ermee in dat hij/zij informatie van de Onderneming of haar partners op zijn/haar e-mailadres (nieuwsbrief, enz.) of per post ontvangt.
Recht op toegang: de Gebruiker heeft het recht om op elk moment te vragen of zijn/haar gegevens verzameld zijn, voor hoe lang en voor welk doel.
Recht op rectificatie: de Gebruiker heeft te allen tijde het recht om op eenvoudig verzoek onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren of aanvullen.
Recht op beperking van de verwerking: de Gebruiker kan verzoeken om de verwerking van zijn/haar gegevens te beperken. Dit betekent dat de gegevens in kwestie in ons computersysteem moeten worden “gemarkeerd” en gedurende een bepaalde periode niet meer mogen worden gebruikt.
Recht op het wissen van gegevens (“recht om vergeten te worden”): behoudens de uitzonderingen waarin de wet voorziet, heeft de Gebruiker het recht om te eisen dat zijn/haar gegevens worden gewist. Als de Gebruiker de mogelijkheid van de Onderneming om zijn/haar persoonlijke gegevens te gebruiken wil uitschakelen, hoeft hij/zij alleen maar te schrijven naar het adres dat in artikel 1 of op de contactpagina staat vermeld.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid: de gebruiker kan verzoeken om zijn/haar gegevens in een “gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat” te ontvangen.
Recht op bezwaar: de gebruiker kan een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.
De Onderneming verplicht zich tot het implementeren van technische en organisatorische maatregelen die een adequaat beveiligingsniveau moeten waarborgen teneinde de vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen. De Onderneming zal de klant op de hoogte stellen van elke schending van persoonsgegevens waarvan zij op de hoogte is.

Artikel 7. – Hyperlinks
De Site kan links naar andere websites bevatten. In zoverre de Onderneming deze sites niet kan controleren, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid van deze sites. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal dat op of via deze sites beschikbaar is. Bovendien kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies, feitelijk of vermeend, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van of het vertrouwen in de inhoud, goederen of diensten die op deze sites beschikbaar zijn.

Artikel 8. – Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer u die website bezoekt. De cookie bevat een unieke code waarmee uw browser kan worden herkend wanneer u de website bezoekt (“sessiecookie”) of bij herhaalde bezoeken in de toekomst (“permanente cookie”). Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat. Cookies worden op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen in de directory van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat over het algemeen uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke versleutelde code. Cookies maken de interactie tussen bezoeker en website over het algemeen gemakkelijker en sneller. Ze helpen bezoekers ook om tussen verschillende delen van de website te navigeren. Cookies kunnen eveneens gebruikt worden om de inhoud van een website of de reclame op die website relevanter te maken voor de bezoeker en om de website af te stemmen op de persoonlijke smaak en behoeften van de bezoeker.
Functionele cookies zijn nodig om u in staat te stellen de websites te bezoeken en bepaalde delen ervan te gebruiken. Deze cookies stellen u bijvoorbeeld in staat om tussen de verschillende secties van de websites te navigeren, formulieren in te vullen, bestellingen te plaatsen, een meertalige website te raadplegen en de inhoud van uw winkelmandje bij te werken. Ook wanneer u toegang wilt krijgen tot uw persoonlijke account, bijvoorbeeld in uw administratieve omgeving of een andere toepassing die u ter beschikking wordt gesteld (bijv. Extranet, webmail, enz.), zijn cookies essentieel om uw identiteit te verifiëren voordat toegang tot uw persoonlijke gegevens wordt verleend.
Indien u deze cookies weigert, kan het zijn dat bepaalde delen van de website niet of niet naar behoren functioneren.
De Sites plaatsen een cookie op uw computer voor statistische analyse en meting van het bezoekersaantal van de site en om de toegang tot de site te vereenvoudigen. Deze cookie registreert informatie over het surfgedrag van bezoekers op de site. Het slaat informatie op die u tijdens uw bezoek hebt ingevoerd, meer in het bijzonder bepaalde informatie over de bezoeker, zoals de domeinnaam en de hostcomputer waarmee de bezoeker op internet surft, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruikte computer, de datum en het tijdstip waarop de bezoeker op de Sites surft en de URL’s vanwaar de bezoeker op de site is gekomen.

Artikel 9. – Bijdrage van de Gebruikers
Op bepaalde plaatsen op de Sites kunnen gebruikers content (video, audio, tekst, fotomateriaal) plaatsen (hierna “Bijdragen”). Gebruikers geven de Onderneming de uitdrukkelijke toestemming deze Bijdragen te reproduceren op de Sites en ze dus openbaar te maken via het internet, wereldwijd en zonder tijdslimiet, zonder aanspraak te kunnen maken op enige financiële of andere vergoeding of tegenprestatie.
Gebruikers zijn volledig en exclusief aansprakelijk voor de inhoud van hun Bijdragen en de gevolgen van de verspreiding ervan via de Sites.
Gebruikers garanderen dat zij over alle rechten en/of machtigingen beschikken die nodig zijn om hun Bijdragen te publiceren op de Sites zoals hierboven beschreven.
Gebruikers vrijwaren de Onderneming tegen elke klacht, vordering of actie van derden of een toezichthoudende instantie met betrekking tot hun Bijdragen.
De Onderneming oefent geen voorafgaande controle uit met betrekking tot de Bijdragen. Zij behoudt zich niettemin het recht voor om onwettige Bijdragen of Bijdragen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze inbreuk plegen op de rechten van derden, niet te publiceren of van de Sites te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker die de betreffende content heeft geplaatst.

Artikel 10. – Jurisdictie en toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing op de Sites en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Onderneming zijn exclusief bevoegd in geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Sites.